PRÁCE SE TŘÍDOU

Pro školy Pardubického kraje nabízím programy selektivní primární prevence, konzultace a poradenství v případě výskytu sociálně-patologického a rizikového chování ve školních třídách, a dále asistenci při řešení náročných či krizových situací ve školním prostředí.
Nejčastější zakázky se týkají většinou:
A) problematické kázně ve třídě;
B) vztahových problémů mezi žáky (ostrakizace, šikana, agrese,…);
C) výskytu jiného rizikového chování (např. rizikové sexuální chování, sebepoškozování, chování na sociálních sítích apod.);
D) nestandardních situací ve školním prostředí, které z různých důvodů přesahují možnosti či kompetence pracovníků školy řešit je vlastními silami (rodičovské petice, krizové situace se silnou emoční zátěží,..).

Součástí všech programů pro třídní kolektivy je vždy spolupráce s třídním učitelem a dalšími členy školního poradenského pracoviště – bez tohoto není realizace možná.

Kde působím?

Působím primárně na základních a středních školách Pardubického kraje, individuální konzultace pro pedagogy jsou možné buď v mé kanceláří v Ústí nad Orlicí, nebo přímo u vás v konkrétní škole. Služby pro školy mimo Pardubický kraj je možné domluvit individuálně emailem či telefonicky.

Konzultace pro pedagogy

Forma konzultace je vždy odvislá od stanovené zakázky a cíle naší spolupráce. Konzultace mohou být zaměřené na jakákoliv témata související s pedagogickou činností, např. jak pracovat s náročným jedincem, kázeň ve třídách, motivace žáků, psychohygiena, aj. Součástí může být má účast přímo ve výuce v konkrétní třídě s následným rozborem, je možné se domluvit také na videotréninku interakcí.

Kdy zvažovat program selektivní primární prevence pro třídu?

  • Když se pedagogům / třídnímu učiteli ve třídě obtížně vyučuje;
  • ve vyučovacích hodinách panuje nekázeň a hluk;
  • ve třídě řešíte šikanu, kyberšikanu;
  • je atmosféra ve třídě dlouhodobě napjatá;
  • ve vztazích mezi žáky převažuje agrese, posměch, apod.;
  • se slučuje více třídních kolektivů do jednoho;
  • třída mění třídního učitele nebo přechází na II. stupeň ZŠ;
  • je ve třídě inkludován žák / žáci, kteří se výrazně vymykají třídním normám;
  • potřebujete nebo chcete externí pohled na třídní kolektiv;
  • … a v jakékoliv další situaci, kdy vnímáte, že vstup externisty může být pro vás a celou situaci přínosem.

Jak pracuji?

Mám dlouholetou praxi v oblasti školství z pražské organizace Život bez závislostí, z.s., kde jsem nejprve lektorovala programy všeobecné i selektivní primární prevence, následně vedla lektorský tým, asistovala ve školách v krizových situacích. Součástí mé práce byla taktéž pomoc školním metodikům prevence při psaní Preventivního programu školy nebo žádostí o dotaci.

Součástí mé práce v rámci realizace programů selektivní primární prevence či asistence v krizových situacích je vždy spolupráce s třídním učitelem a dalšími pedagogy školy (školním metodikem prevence, vedením školy, výchovným poradcem, školním psychologem apod.). V případech, kdy se jedná o kázeňsky obtížně zvladatelnou třídu, jsem zvyklá vést setkání pedagogů nad touto třídou za účelem sjednocení společného postupu. V některých kauzách je důležitá taktéž asistence na třídních schůzkách nebo případových konferencích.

Ceník

všeobecné primární prevence – přímá práce500 Kč / vyučovací hodinu
selektivní primární prevence – přímá práce700 Kč / vyučovací hodinu
nepřímá práce (zpráva z programu, aj.)500 Kč / vyučovací hodinu
konzultace pro pedagogy500 Kč / vyučovací hodinu

Více informací o programech a objednávka zde.